Vård och Omsorg  för ökad livskvalitet

För oss på Regal Vård & Omsorg är Ditt välmående vårt fokus, därför är hög kvalitet viktigt för oss. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten för att ge Dig en tryggare vardag!

Vi på Regal Vård och Omsorg arbetar kontinuerligt med kvalitet och vi strävar hela tiden efter att förbättra oss. Det här gör vi genom uppföljningar och utvärderingar. Vi gör årliga analyser genom intervjuer och enkäter. Dina och Dina anhörigas åsikter är värdefulla för oss därför är vi tacksamma om Du alltid berättar för oss vad Du tycker.

Kvalitet handlar om att själv få välja vem som kommer hem och utför vårdinsatser. Det handlar också om att få god omvårdnad, möjligheten att få komma ut och promenera eller bara ha någon som håller en i handen. Ett systematiskt förebyggande kvalitetsarbete gagnar den enskilde individen i form av ökad livskvalitet.

För att vi ska kunna ge Dig en så bra vård som möjligt så dokumenterar vi allt som händer hemma hos Dig. Din kontaktperson samlar all information om Dig för att säkerställa att Din vård utförs efter Dina önskemål. Du har självklart rätt att ta del av informationen.

Miljö

Vi har en miljöpolicy där vi använder miljöklassade fordon och alltid väljer miljömärkta produkter. Vi ställer även miljökrav på våra leverantörer. Genom att systematiskt undersöka verksamhetens miljöpåverkan och lyfta fram goda exempel är vår ambition att öka miljömedvetenhet hos alla som verkar hos oss och med hjälp av ökade kunskaper kring miljöbegreppet, lyckas bidra till en minskad miljöpåverkan.

Personkoncentrerat

Regal Vård och Omsorg genomsyras av personcentrerad omvårdnad som innebär att göra omvårdnaden och vårdmiljön personlig, en förståelse för beteenden och symptom ur den enskildes perspektiv ligger till grund. Vi utgår från information om Dina individuella livsmönster och värderingar och anpassar våra insatser därefter.

Tillgänglighet

På Regal Vård och Omsorg är vi alltid tillgängliga, dygnet runt Du kan alltid ringa vårt kontorsnummer. Efter kontorstid vidarekopplas vår kontorstelefon till jouren som tjänstgör under kvällar, nätter och helger, året runt. Därmed vill vi möjliggöra för Dig och Dina närstående att få den hjälp Ni behöver utan onödiga dröjsmål.

Trygghet

Vi anser det viktigt att Du garanteras att känna hundra procent trygghet genom att anlita oss. Integritet och självbestämmande utgör grunden i vårt förhållningssätt och Du kan räkna med att vi i varje enskild situation anstränger oss till vårt yttersta för att Du ska uppleva tillförlitlighet och professionalism. Utformningen av våra insatser bygger på empati och förståelse över Din livssituation och vi är engagerade och lyhörda för Dina individuella behov och önskemål. Vår ambition är att skapa goda och långvariga relationer, som baseras på högkvalitativ omvårdnad och service med ömsesidig förståelse och respekt.

Medarbetare och Kompetensutveckling

Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i Ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i Din vardag och utgör därmed de personer som Du har mest vardaglig kontakt med. Inom Regal Vård och Omsorg ställer vi höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling. Vi upprättar och genomför individanpassade kompetensutvecklingsplaner och utbildningar. De erhållna kunskaperna används sedan som ett redskap för att ständigt förbättra kvaliteten på våra vård- och servicetjänster.

Kontaktmannskap & Kontinuitet

Vi är väl medvetna om hur viktigt det är att så få personer som möjligt är inblandade i Din omvårdnad. Genom att arbeta utifrån ett tydligt kontaktmannaskap där två medarbetare hjälps åt med det övergripande ansvaret kring Din omvårdnad, är vår ambition att varje person som väljer Regal Vård och Omsorg, upplever trygghet och professionalism samtidigt som vi minskar risken för uppkomst av missförstånd och obekväma situationer. Vår målsättning är att Du ska känna Dig trygg och bekväm genom att veta vilka som utför insatserna i Ditt hem.

Kontakta Oss

Har Du frågor om vårt tjänsteutbud eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss!