Äldrevård på Östermalm

Regal Vård & Omsorg erbjuder äldrevård på Östermalm. Äldrevård i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan få hjälp med tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. Vi är auktoriserade av Stockholm Stad. Kostnaden och räkningen för äldrevård får Du som beviljats äldrevård, direkt från kommunen.
Ditt behov kommer i första hand. Vår äldrevård på Östermalm finns till för Dig. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet, där vi erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. Klimatet på vår äldrevård ska kännetecknas av hög service och vänligt bemötande. Närståendes förtroende är avgörande och de ska alltid känna sig inkluderade och ges möjlighet att vara delaktiga, aktiva och bidra med sin kompetens. Vi säger ja, om önskemålen inte ryms inom ramen för vårt offentliga åtagande av äldrevård på Östermalm erbjuder vi tilläggstjänster. Vår hemtjänst är sådan vi själva skulle välja.

Våra tjänster
Regal Vård & Omsorgs äldrevård på Östermalm utför samtliga insatser som kan förekomma i ett biståndsbeslut dygnet runt alla dagar på året. Här ingår följande insatser:
Vi hjälper till med förflyttning, personlig hygien, av- och påklädning, hjälp i matsituationen, promenadstöd och hjälp att komma till t ex läkare, tandläkare, fotvård osv. Våra medarbetare kan förflyttning med de flesta hjälpmedel som krävs.
Vi är lyhörda och noga med att utgå från Dina behov och önskemål vid utformningen och genomförandet av vården, omsorgen och aktiviteterna. Du har en egen kontaktman som ansvarar för att Dina önskemål och behov blir tillgodosedda så långt det är möjligt. Kontaktmannen tillsätts innan Din hemtjänst börjar och Du har möjlighet att byta kontaktman om Du önskar det av någon anledning.

Vi på Regal Vård & Omsorgs äldrevård på Österrmalm sätter alltid våra medarbetare och kunder i första hand. Vi ska leverera högkvalitativa hemtjänstinsatser på ett sådant sätt att våra medarbetare och kunder alltid känner sig viktiga som människor. Det ska vara statusfyllt att arbeta i omsorgen och vi arbetar aktivt med att göra yrket mer åtråvärt.

Anhörig
Kontakten med Dig som anhörig eller god man är viktig för oss för att vi ska kunna ge en så bra vård och omsorg som möjligt. Du är viktig inte minst vid inledningsstadiet, då vi samtalar om levnadsvanor, behov, intressen och önskemål för att vi ska få en bra grund att stå på då vi upprättar den individuella genomförandeplanen, d v s planerar aktiviteter, vård- och omsorgsinsatser.
Vi är angelägna om att följa upp de inledande kontakterna och planeringssamtalen med regelbundna möten eller genom telefonsamtal eller e-post, dels för att informera Dig om hur vi ser Din anhöriges välmående och för att höra hur Du som närstående eller god man upplever situationen.

Vi finns för Dig

Hos oss på Regal Vård & Omsorg är det alltid är de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar äldrevården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för Dig. Alla har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet. Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv.