Frågor och svar

Här finner Du svaren på de vanligaste frågorna. Har Du andra frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss!

Om Du vill bo kvar hemma men har svårt att klara Dig själv är hemtjänst ett bra alternativ. Kommunens biståndshandläggare beslutar om vem som har rätt till hemtjänst. Stödet fastställs efter de behov Du har.

Du vänder Dig till en biståndshandläggare på kommunen. De analyserar behovet av assistans och beslutar om lämplig hemtjänst för Dig.

Regal Vård och Omsorg är ett lokalt företag med personlig anknytning till de stadsdelar vi arbetar inom. Kontoret ligger centralt på Södermalm. Vi strävar efter att antalet personer som hjälper Dig begränsas så långt som möjligt och att insatserna utförs på överenskommen tid. Vi tror på en öppen och regelbunden dialog för att kunna motsvara Dina behov och önskemål på hur insatserna ska utföras. Arbetet utförs av kunnig personal som bemöter Dig med värme, respekt och visar hänsyn till Din integritet.

Vid första mötet kommer Du få träffa två personer. En person från vårt kontor samt den medarbetare som vi föreslår att bli Din framtida kontaktperson och som också är den medarbetare som oftast kommer att vistas i Ditt hem. Vid mötet går vi igenom Dina behov och önskemål i enlighet med den beställning som Din biståndshandläggare har lämnat oss. Genomgången dokumenteras i form av en genomförandeplan. Här kan de, som ska arbeta hos Dig, följa hur och när Du vill ha Dina olika insatser utförda. Om Du har några andra speciella önskemål framgår det också av planen.

Inom Regal Vård och Omsorg arbetar vi flitigt med kontinuitet och kontaktmannaskap. Du väljer själv vem eller vilka som utför insatserna i Ditt hem. Vi anpassar oss efter Dina önskemål och erbjuder alltid två kontaktpersoner.

Kostnaden är den samma oavsett vilken utförare Du väljer.

Du betalar en avgift som baserar sig på hur mycket hjälp du får, din inkomst samt din hyra.

Du måste inte välja för att få hjälp. Om Du inte gör ett aktivt val blir Du tilldelad en utförare som vi tror passar i enlighet med Dina behov och önskemål. Om Du inte blir nöjd med den utförare som Du har blivit tilldelad får Du självklart byta till någon annan.

Antalet personal som kommer att komma till Dig är beroende av hur mycket hjälp Du har, om Du endast har vissa serviceinsatser så kommer Du att träffa få personer och har Du hjälp dygnet runt kommer Du att träffa fler. Vår ambition är att Du ska få träffa så få personer som möjligt då vi tror att det skapar trygghet för Dig.

Hos oss får Du en egen kontaktperson som har huvudansvaret för att den hjälp Du får är på det sätt Du önskar. Kontaktpersonen har till uppgift att tillsammans med Dig diskutera igenom den hjälp Du har fått beviljad och hur Du vill ha den utförd. Allt dokumenteras i en genomförandeplan. Planen kan Du sedan gå tillbaka till och stämma av så att Du får den hjälp Du har blivit lovad.
Du kan alltid vända Dig till kontaktpersonen med frågor och önskemål. För oss är det viktigt att personkemin fungerar mellan Dig och Din kontaktperson. Känner Du av någon anledning att den inte gör det så kan Du självklart be att få byta till en annan kontaktperson.

Genomförandeplanen beskriver hur omvårdnaden eller serviceinsatsen ska genomföras. Den formas tillsammans med Dig och/eller Dina närstående. Tillsammans sätter vi mål för de planerade insatserna utifrån Dina behov. Genomförandeplanen tydliggör både för Dig och för personalen vad som ska göras, när det ska göras och vem som utföra det.

Alla personer får en ansvarig kontaktperson från vår arbetsgrupp. Den personen har ett särskilt ansvar att allt fungerar som det ska runt Dig. Det viktigt att du trivs med Din kontaktperson då det är den som till största delen kommer att vara hemma hos Dig. Vi byter självklart Din kontaktperson om Du är missnöjd. Ring oss direkt om Du känner missnöje. Vi presenterar din nya kontaktperson vid ett nytt hembesök så snart som möjligt.

Ja, våra medarbetare innehar alltid arbetskläder och legitimation samt har också tystnadsplikt.

Du betalar en avgift som baserar sig på hur mycket hjälp Du får, Din inkomst samt Din hyra.

Du kan kontakta oss via telefon eller via vår hemsida så återkommer vi snarast möjligt. Tillsammans löser vi problemet.

Kundval inom hemtjänsten innebär valfrihet, Du har själv möjlighet att välja vem som ska utföra tjänster i Ditt hem i enlighet med biståndsbeslutet som beviljats av Din handläggare i kommunen. Rätten till fritt val av utförare av hemtjänst bygger på en lag om valfrihetssystem (LOV) som infördes 2009.

Alla medarbetare inom Regal Vård och Omsorg innehar goda kunskaper och långvarig erfarenhet av praktiskt arbete inom hemtjänsten. Vid varje nyanställning premieras personer med undersköterskekompetens (USK). Alla medarbetare erbjuds utbildning inom företaget och individuella kompetensplaner upprättas. Utbildningsinsatserna följs sedan upp årligen och anpassas utifrån önskemål och behov. All vår personal har mångårig språkkunskap i det svenska språket och talar således flytande svenska.

Du som har mycket hjälp och kanske även trygghetslarm behöver lämna oss Din nyckel för att säkerställa att vi kan komma in till Dig när Du behöver det. Vid överlämnandet av nyckel får Du en nyckelkvittens. Vi kodar sedan nycklarna så att de inte kan spåras till Dig och självklart är nycklarna säkert förvarade i våra nyckelskåp. Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter.

Ja vi utför extra tjänster för den typen av hjälp. Du som har fyllt 67 år eller är äldre har även rätt till fallförebyggande hjälp. Tjänsten utgår från ett säkerhetstänkande. Syftet är att förebygga fallolyckor, skador eller annan ohälsa.
Hemtjänstens fallförebyggande hjälp är kostnadsfri. Du bekostar dock själv det material som behövs och ansvarar för att materialet finns på plats när vår personal kommer för att utföra tjänsten.
Exempel på vad vi kan hjälpa Dig med:
• Sätta upp och ta ner gardiner
• Byta glödlampor, lysrör, proppar och säkringar
• Sätta upp brandvarnare, byta batterier med mera
• Iordningställande av sladdar för undvikande avfallskador

För att kunna få färdtjänst krävs:

• Att Du har mycket svårt att resa på egen hand med den vanliga kollektivtrafiken
• Att Du har en funktionsnedsättning som varar minst tre månader enligt en läkares bedömning
• Att Du är folkbokförd i Stockholms kommun
För att ansöka om färdtjänst ska Du fylla i en ansökningsblankett och skicka in den (adressen finns på ansökningsblanketten). Oftast får Du svar på Din ansökan inom fyra veckor. Första gången Du ansöker om färdtjänst ska Du skicka med ett läkarutlåtande där en läkare beskriver Dina medicinska svårigheter samt ställer en diagnos.
För att få ett så bra underlag för beslutet som möjligt kommer en tillståndshandläggare ta kontakt med Dig personligen, antingen via telefon, möte eller hemma hos Dig. Besöket tar cirka en halvtimme. Behöver du tolkhjälp så ordnas det. Vid samtalet informeras Du om hur färdtjänsten och kollektivtrafiken fungerar där Du bor.

Vi på Regal Vård och Omsorg strävar hela tiden efter en bra kvalitet på vår service och våra vård- och omsorgsinsatser. Har Du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar så önskar vi att Du berättar det för oss. Dina åsikter hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet. Kontakta oss eller om Du så önskar, lämna Dina synpunkter anonymt på vår hemsida.

Kunskaper om skilda funktionsnedsättningar är viktiga. Den vanligaste kategorin är barnskötare eller undersköterska men även vårdbiträde, förskolelärare och liknande är lämpligt för den sortens arbete. Avgörande är att insatsen utformas individuellt efter de berördas behov och önskemål.

I omvårdnaden ligger skyldighet att ge stöd och hjälp till den enskilde med dagliga behov som den har svårt att klara själv. Omvårdnaden ges med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet och är även flexibel utifrån den enskildes behov och önskemål. Omvårdnaden ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Nedan ges några exempel på vad omvårdnad konkret kan innebära:
– Hjälp med att äta, dricka och förflytta sig
– Hjälp med att sköta personlig hygien och att klä sig
– Hjälp med att kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering
– Hjälp med att göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg samt hjälp med att planera framåt

Vilken avgift just Du skall betala räknas fram utifrån inkomst, bostadskostnad och vilka insatser Du är beviljad

Vilket stöd som kan bli aktuellt för Dig beror på Dina behov och den livssituation Du befinner Dig i. Insatser som riktar sig till Din närstående kan också fungera som ett stöd. Exempel på sådant stöd är avlösning i olika former som ger Dig som vårdar en tids ledighet från Ditt åtagande. Din närstående måste själv ansöka om insatsen hos en handläggare som utreder behovet och fattar beslut. Om Din närstående av någon anledning inte har möjlighet att själv ansöka kan Du göra det om Din närstående ger Dig en fullmakt. Ett annat alternativ är att överförmyndarnämnden tillsätter en god man.
Indirekt stöd till anhöriga kallas de stöd och insatser som ges till den närstående, men som underlättar för, och avlastar den anhörige. Stödet söks av den närstående som också är den som får insatsen. Stödet som ges kan också vara direkt riktat till den anhöriga. Sådant stöd kan exempelvis vara information, support, rådgivning och samtalsgrupper.
Exempel på stöd till närstående och anhöriga är:

• Avlösning
• Boendestöd
• Dagverksamhet
• Fixartjänster
• God man

Är du över 80 år och önskar matdistribution och/eller ett trygghetslarm, kan Du få hjälp lättare genom en förenklad biståndsbedömning. Om du blivit beviljad matdistribution av biståndshandläggaren, kan du dagligen få en varm, nylagad lunchportion levererad av hemtjänstens personal.

Det första Du behöver göra är att ta kontakt med Din biståndshandläggare och tala om att Du vill ha Regal Vård och Omsorg som utförare. Därefter tar Din biståndshandläggare kontakt med oss och gör en skriftlig beställning utifrån vad Du och Din biståndshandläggare är överens om. Av beställningen framgår vilka insatser Du har beviljats och vilken tid insatserna beräknas ta. När vi har fått in beställningen tar vi omgående kontakt med Dig och bokar en tid för ett första besök.